1. Statuten

2. Beleidsplan 2023

Hoofdstuk 1 Lengte en duur
Het beleidsplan van de Stichting Able Compagnie gaat in op 01 januari 2023 en de geldigheid loopt tot 31
december 2023.


Hoofdstuk 2 strategie en missie
De missie van de Stichting Able Compagnie is:
*  het behouden van militair erfgoed t.b.v. de vrienden van de stichting;
* het in leven houden van militaire geschiedenis, met name in de periode van de Tweede
Wereldoorlog;
* het vergroten van bewustwording van Vrede en Veiligheid.
Wij trachten ons doel te bereiken door:
* het aanschaffen en (doen) onderhouden van militair erfgoed;
* het (mede) organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en evenementen gericht op de Tweede
Wereldoorlog en de Bevrijding;
* het ondersteunen van gemeenten, instanties en organisaties tijdens o.a. Dodenherdenking en
Veteranendagen;
* het bezoeken van verzorgings-, bejaarden- en verpleegtehuizen om de bewoners een educatieve
dag te bezorgen met een beleving uit vroegere tijden;
* het geven van voorlichting en presentaties, alsmede het (doen) ontwikkelen, uitgeven en
verspreiden van informatie- en lesmateriaal.
De stichting heeft niet ten doel het maken van Winst.


Hoofdstuk 3 Strategie
In het komend jaar zullen we minimaal 2 verzorgingstehuizen bezoeken.
Een verzorgingstehuis in Leiderdorp zullen we, evenals in 2022, bezoeken en ondersteunen tijdens
bevrijdingsdag.
Een verzorgingstehuis in de omgeving Rotterdam bezoeken om de bewoners een gevoel uit vroegere tijden
te bezorgen.
In december 2023 zullen we het evenement: Lichtjes op oorlogsgraven organiseren in Den Haag. Hierbij
zullen we, in samenwerking met de Stichting Herdenking Militaire Erehof ’s Gravenhage, educatieve
voorlichtingsbijeenkomsten organiseren op de scholen rondom de Algemene Begraafplaats in Den Haag.
Bij dit evenement zullen we de schoolkinderen met onze voertuigen vervoeren naar de Algemene
Begraafplaats in Den Haag waar zij een lichtje bij een oorlogsgraf kunnen ontsteken.
Verder ondersteunen we de gemeenten Hellevoetsluis tijdens hun Veteranendag. De ambitie is om de in
2023 verder uit te breiden met meerdere gemeenten. Tevens ondersteunen we de Landelijke
Veteranendag in Den Haag door de Veteranen, die slecht ter been zijn, te vervoeren tijdens het defilé.

Tijdens de Landelijke Bunkerdag zal de stichting voor vervoer zorgen tussen de verschillende musea en
bunkercomplexen. Ook zal er een educatieve tentoonstelling plaatsvinden bij een van de bunkers.
Tijdens de Veteranentaptoe in Ahoy zal de stichting ondersteuning bieden tijdens de middag van de
Veteranentaptoe.
In Renkum zal de stichting voorlichting geven en het cultureel militair erfgoed laten zien tijdens het
evenement Renkum Bevrijd.
In Leiderdorp zal de stichting aanwezig en ondersteuning bieden tijdens het bevrijdingsfestival,
Dodenherdenking en een voorlichtingsdag voor scholieren.
V.w.b. scholing zal, evenals in 2022, de stichting 5 gastlessen op scholen organiseren t.a.v. de 2e Wereldoorlog.


Hoofdstuk 4 Huidige situatie
Tot 2022 hebben we ondersteuning gegeven aan de in de strategie aangegeven activiteiten.
Op dit moment heeft de stichting sponsoren en hieruit worden de meeste activiteiten uit de doelstellingen
bekostigd.
De gestelde doelen van de stichting zijn in 2021 en 2022 gerealiseerd.


Hoofdstuk 5 Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie leden:
De voorzitter: De heer E. van der Ree
Secretaris: De heer J.H. Braad
Penningmeester: De heer H.C.J. Rath
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden anders dan
onkosten- en reiskostenvergoeding.


Hoofdstuk 6 Organisatie
De stichting is gevestigd op onderstaan adres en ook bereikbaar via dit adres.
Het adres van de stichting is:
Schansbaan 117d Zoetermeer
Tel: 0641830901
KVK nr. 82865205
De stichting bestaat uit drie bestuursleden en verder heeft de stichting vrijwilligers, die de doelstellingen
van de stichting een warm hart toedragen. Zij zijn verenigd in de “Members van de stichting”. Zij kunnen
een beroep doen op de financiën van de stichting t.a.v. de doelstellingen van de stichting. Het
stichtingsbestuur houdt toezicht op de uitgave van deze “Members van de stichting”.
Alle activiteiten zullen in een kort verslag met foto’s op de Website van de stichting worden gepubliceerd.


Hoofdstuk 7 Het werven van gelden
De stichting zal een vermogen vormen d.m.v.;
* subsidies en andere bijdragen;
* schenkingen, erfstellingen en legaten
* alle andere verkrijgingen en baten.
Aan het einde van ieder jaar zal een financieel- en jaarverslag worden gepubliceerd op de website van de
stichting, binnen het gestelde termijn van de statuten.

 

3. Financieel verslag 2022

JAARVESLAG 2022
Stichting Able compagnie Rijdend Militair Historisch Erfgoed

Verklaring jaarrekening 2022
De Stichting is 2022 begonnen € 83 inkomsten. Door 4 sponsorpakketten afnemers en 2 donaties zijn
wij begonnen met een bedrag die op diverse posten zijn verdeeld,
Stichting kosten
Techniek / Voertuigkosten
evenementen
Educatie
Kleding en uitrusting
Display kosten
Tenten en uitrusting
reiskosten evenementen
In het financieel jaarverslag is te zien waaraan het geld is besteed.
Zo zijn er van 2 veteranen dagen bedragen door de organisatie ter beschikking zijn gesteld die 1 op
1 naar de deelnemers zijn vergoed, deze zijn opgenomen in dit financieel verslag.
Er zijn geen subsidies van gemeente of provincie ter beschikking gesteld. Er zijn wel 2 kleine donaties
via Stichting GEEF binnen gekomen.

Vaste lasten van de Stichting zijn,
- Website kosten
- Administratie kosten
- Vergaderkosten
- IT kosten
- Bankkosten
- Relatiegeschenken
Verder zijn er evenementen geweest waarbij de uitgenodigde Members van de Stichting
vergoedingen hebben kunnen aanvragen voor rijdend houden Militaire voertuigen en
brandstofvergoedingen.
In het financieel overzicht is op kosten niveau te zien waaraan het geld is besteed.
Tevens is er een verklaring kascommissie afgegeven door …….. en bijgevoegd.

Afsluiting
In 2021 is er besloten in overleg met de Members van de Stichting om voor een Stichting te gaan en
hieruit is zijnde statuten uit voortgekomen.
In December 2021 waren we zover dat alles geregeld was en wij as Stichting op 1 januari met € 89
zijn begonnen. Niet lang daarna zijn er bedrijfs sponsoren gekomen waarmee we 2022 goed konden
beginnen en vanuit de doelstellingen de diverse posten hebben kunnen vullen.
Ook zijn er afspraken gemaakt met RSP om voor ons actief sponsoren te gaan verwerven.

In 2022 zijn we als Stichting Able Compagnie Rijdend Museum Militair Historisch Erfgoed dan ook
begonnen met het maandelijks overleg Stichting bestuur en met RSP om een en ander vorm te gaan
geven.
We hebben in 2022 mooie evenementen kunnen uitvoeren zoals deze in de doelstellingen zijn
opgenomen.
We zijn 2023 gestart met een bedrag van € 3859,35 dit bedrag is procentueel voor 2023 toegewezen
aan,
Stichting kosten
Techniek / Voertuigkosten
evenementen
Educatie
Kleding en uitrusting
Display kosten
Tenten en uitrusting
reiskosten evenementen
Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van een brochure Stichting Able Compagnie en zal er door
ons en RSP sponsoren geworven gaan worden.

 

Klik op de onderstaande link

 

Finacieel verslag 2022 Stichting Able Compagnie Rijdend Museum Militair Historisch Erfgoed

4. Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was voor het bestuur een zoektocht naar de realisatie van de doelstellingen binnen de kaders van een ANBI-stichting.

Zijn de bestedingen van de stichting in lijn met de doelstellingen?

Zijn alle activiteiten van de stichting in lijn met de doelstellingen?

Een zoektocht waarbij we uiteindelijk juridische hulp hebben gezocht bij juridisch adviseurs van HVK Stevens. Zij hebben de begrotingen van alle evenementen doorgelicht en beoordeeld en dit resulteerde in de conclusie dat alle begrotingen aan de voorwaarden van een ANBI Stichting voldoet. Hierbij kwamen geen ongeoorloofde betalingen voor. We waren dan ook verheugd dat we als beginnend ANBI-stichtingsbestuur op de goede weg zijn.

 

Klik op de link voor het gehele jaarverslag 2022

 

 

Jaarverslag 2022 Stichting Able Compagnie Rijdend Museum