1. Statuten

2. Beleidsplan 2024

Beleidsplan 2024

 

Hoofdstuk 1 Lengte en duur

Het beleidsplan van de Stichting Able Compagnie gaat in op 01 januari 2024 en de geldigheid loopt tot 31 december 2024.

 

Hoofdstuk 2 strategie en missie

De missie van de Stichting Able Compagnie is:

 • het behouden van militair erfgoed;
 • het in leven houden van militaire geschiedenis, met name in de periode van de Tweede Wereldoorlog;
 • het vergroten van bewustwording van Vrede en Veiligheid.

 

Wij trachten ons doel te bereiken door:

 • het aanschaffen en (doen) onderhouden van militair erfgoed;
 • het (mede) organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en evenementen gericht op de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding;
 • het ondersteunen van gemeenten, instanties en organisaties tijdens o.a. Dodenherdenking en Veteranendagen;
 • het bezoeken van verzorgings-, bejaarden- en verpleegtehuizen om de bewoners een educatieve dag te bezorgen met een beleving uit vroegere tijden;
 • het geven van voorlichting en presentaties, alsmede het (doen) ontwikkelen, uitgeven en verspreiden van informatie- en lesmateriaal.
 • Het geven van educatie aan scholen tijdens evenementen.

 

De stichting heeft niet ten doel het maken van Winst.

 

Hoofdstuk 3 Strategie

In het komend jaar zullen we minimaal 2 verzorgingstehuizen bezoeken.

 • Dit jaar zullen we 2 verzorgingstehuizen bezoeken in Leiderdorp tijdens Bevrijdingsdag op 5 mei a.s.
 • In december 2024 zullen we het evenement: Lichtjes op oorlogsgraven organiseren in Den Haag en Rotterdam. Hierbij zullen we, in samenwerking met de Stichting Herdenking Militaire Erehof ’s Gravenhage, educatieve voorlichtingsbijeenkomsten organiseren op de scholen rondom de Algemene Begraafplaats in Den Haag. Bij dit evenement zullen de schoolkinderen met de voertuigen van de Members worden vervoerd naar de Algemene Begraafplaats in Den Haag waar zij een lichtje bij een oorlogsgraf kunnen ontsteken.
 • Verder ondersteunen we de gemeenten Hellevoetsluis tijdens hun Veteranendag. De ambitie is om de in 2024 verder uit te breiden met meerdere gemeenten. Tevens ondersteunen we de Landelijke Veteranendag in Den Haag op 29 juni 2024 door de Veteranen, die slecht ter been zijn, te vervoeren tijdens het defilé. Er zal speciaal een voertuig worden gereserveerd voor Veteranen uit Bronbeek. We gaan onderzoeken, samen met het bestuur van Bronbeek, hoe we de samenwerking kunnen intensiveren in de toekomst.
 • Tijdens de Landelijke Bunkerdag zal de stichting voor vervoer zorgen tussen de verschillende musea en bunkercomplexen. Ook zal er een educatieve tentoonstelling plaatsvinden bij een van de bunkers.
  Tijdens de Veteranentaptoe in Ahoy zal de stichting ondersteuning bieden tijdens de middag van de Veteranentaptoe.
  In Renkum zal de stichting voorlichting geven en het cultureel militair erfgoed laten zien tijdens het evenement Renkum Airborne.
 • In Son en Breugel zal de stichting aanwezig zijn met diverse displays en ook schoolkinderen ontvangen voor voorlichting en educatie.
 • Tijdens Renkum Airborne zullen bewoners van verzorgingstehuizen worden vervoerd naar het terrein en krijgen zij een rondleiding. Ook scholen worden uitgenodigd in Renkum voor voorlichting. Hiervoor is door de stichting een tent aangeschaft waarin schoolkinderen kunnen worden ontvangen.
 • In Leiderdorp zal de stichting aanwezig zijn en ondersteuning bieden tijdens het bevrijdingsfestival, Dodenherdenking en een voorlichtingsdag voor scholieren.
  Voorafgaand aan de voorlichtingsdag, zal de Stichting de scholen in Leiderdorp bezoeken voor een educatieve les ter voorbereiding op het bezoek tijdens de scholingsdag.

Tijdens dodenherdenking op 4 mei zullen de Veteranen die slecht ter been zijn, door de stichting worden vervoerd naar de herdenkingsplaats. Op 5 mei a.s. zijn alle Veteranen welkom op het bevrijdingsevenement. Hiermee werken we nauw samen met de gemeente Leiderdorp en de Oranjevereniging van Leiderdorp.

 

Hoofdstuk 4 Huidige situatie

Tot 2024 hebben we ondersteuning gegeven aan de in de strategie aangegeven activiteiten.

Op dit moment heeft de stichting sponsoren en hieruit worden de meeste activiteiten uit de doelstellingen bekostigd.

De gestelde doelen van de stichting zijn in 2023 (gedeeltelijk) gerealiseerd. Hierover meer in het jaarverslag.

 

Hoofdstuk 5 Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie leden:

De voorzitter: De heer E. van der Ree

Secretaris: De heer J.H. Braad

Penningmeester: De heer H.C.J. Rath

 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden anders dan onkosten- en reiskostenvergoeding.

 

Hoofdstuk 6 Organisatie

De stichting is gevestigd op onderstaan adres en ook bereikbaar via dit adres.

Het adres van de stichting is:

Schansbaan 117d Zoetermeer

Tel: 0641830901

KVK nr. 82865205

 

De stichting bestaat uit drie bestuursleden en verder heeft de stichting vrijwilligers, die de doelstellingen van de stichting een warm hart toedragen. Zij zijn verenigd in de “Members van de stichting”.

 

Alle activiteiten zullen in een kort verslag met foto’s op de Website van de stichting worden gepubliceerd.

 

Hoofdstuk 7 Het werven van gelden

De stichting zal een vermogen vormen d.m.v.;

 • subsidies en andere bijdragen;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • alle andere verkrijgingen en baten.

 

Aan het einde van ieder jaar zal een financieel- en jaarverslag worden gepubliceerd op de website van de stichting, binnen het gestelde termijn van de statuten.

3. Financieel verslag 2022

JAARVESLAG 2022
Stichting Able compagnie Rijdend Militair Historisch Erfgoed

Verklaring jaarrekening 2022
De Stichting is 2022 begonnen € 83 inkomsten. Door 4 sponsorpakketten afnemers en 2 donaties zijn
wij begonnen met een bedrag die op diverse posten zijn verdeeld,
Stichting kosten
Techniek / Voertuigkosten
evenementen
Educatie
Kleding en uitrusting
Display kosten
Tenten en uitrusting
reiskosten evenementen
In het financieel jaarverslag is te zien waaraan het geld is besteed.
Zo zijn er van 2 veteranen dagen bedragen door de organisatie ter beschikking zijn gesteld die 1 op
1 naar de deelnemers zijn vergoed, deze zijn opgenomen in dit financieel verslag.
Er zijn geen subsidies van gemeente of provincie ter beschikking gesteld. Er zijn wel 2 kleine donaties
via Stichting GEEF binnen gekomen.

Vaste lasten van de Stichting zijn,
- Website kosten
- Administratie kosten
- Vergaderkosten
- IT kosten
- Bankkosten
- Relatiegeschenken
Verder zijn er evenementen geweest waarbij de uitgenodigde Members van de Stichting
vergoedingen hebben kunnen aanvragen voor rijdend houden Militaire voertuigen en
brandstofvergoedingen.
In het financieel overzicht is op kosten niveau te zien waaraan het geld is besteed.
Tevens is er een verklaring kascommissie afgegeven door …….. en bijgevoegd.

Afsluiting
In 2021 is er besloten in overleg met de Members van de Stichting om voor een Stichting te gaan en
hieruit is zijnde statuten uit voortgekomen.
In December 2021 waren we zover dat alles geregeld was en wij as Stichting op 1 januari met € 89
zijn begonnen. Niet lang daarna zijn er bedrijfs sponsoren gekomen waarmee we 2022 goed konden
beginnen en vanuit de doelstellingen de diverse posten hebben kunnen vullen.
Ook zijn er afspraken gemaakt met RSP om voor ons actief sponsoren te gaan verwerven.

In 2022 zijn we als Stichting Able Compagnie Rijdend Museum Militair Historisch Erfgoed dan ook
begonnen met het maandelijks overleg Stichting bestuur en met RSP om een en ander vorm te gaan
geven.
We hebben in 2022 mooie evenementen kunnen uitvoeren zoals deze in de doelstellingen zijn
opgenomen.
We zijn 2023 gestart met een bedrag van € 3859,35 dit bedrag is procentueel voor 2023 toegewezen
aan,
Stichting kosten
Techniek / Voertuigkosten
evenementen
Educatie
Kleding en uitrusting
Display kosten
Tenten en uitrusting
reiskosten evenementen
Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van een brochure Stichting Able Compagnie en zal er door
ons en RSP sponsoren geworven gaan worden.

 

Klik op de onderstaande link

 

Finacieel verslag 2022 Stichting Able Compagnie Rijdend Museum Militair Historisch Erfgoed

4. Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was wederom een druk jaar voor het bestuur van de stichting. Het wegvallen van het lesgeven via de stichting Lukida was voor het bestuur een uitdaging om de scholing op andere wijze in te vullen. Ook het zoeken naar sponsors om de doelstellingen te realiseren was een uitdaging en zal ook in 2024 een uitdaging blijven. We hebben nu A&M als hoofdsponsor, maar het vinden van een breder scala aan sponsors blijft een zoektocht.

Klik op de link voor het gehele jaarverslag 2023

 

 

Jaarverslag 2023 Stichting Able Compagnie Rijdend Museum

5. Eigendom Stichting

Oven M1937                                  

Drie vatten systeem                  

Koelbox 200 Kg (wordt verkocht)

Bureaudesk                                    

Zittende paspop                           

MP Tent  ( 5x10 )                           

Munitie kisten 6 x

Tentlampen 6 x 

Filmprojector 

Voedselblikken 3 x 

Telefoontoestellen 3 x